Giống đậu xanh

Giống đậu xanh V94-208
Giống đậu xanh V94-208
Tác giả Nguyễn Văn Chương, Bùi Việt Nữ, Phạm Ngọc Quy, Trần Văn Sỹ và cộng tác. Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện KHKTNNMN
Giống đậu xanh HL89-E3
Giống đậu xanh HL89-E3
Tác giả TS. Hoàng Kim, KS.Nguyễn Văn Chương và cộng tác. Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện KHKTNNMN