Giống đậu xanh HL89-E3

  • 09/07/2020
  • 654 lượt xem
Năng suất: Hè thu và Thu đông 1,5 -2 tấn/ha, Năng xuất tiềm năng 2,5 tấn/ha.

Giống đậu xanh cao sản HL89-E3

Nguồn gốc:

- Tác giả TS. Hoàng Kim, KS.Nguyễn Văn Chương và cộng tác. Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện KHKTNNMN
- Giống đậu xanh HL89-E3 chọn lọc từ giống nhập nội IPBM-79-82 của IRRI. Giống được công nhận theo quyết định số 126 NN-KHKT/QĐ ngày 21/5/1992.


Những đặc điểm chính:

- Thời gian sinh trưởng: 60 -70 ngày, ra hoa 30-32 ngày sau gieo.
- Cây cao 60-70cm. Trung bình mỗi cây có 10-18,8 quả.
- Hạt màu xanh bóng dạng hạt hình trống, trọng lượng 1000hạt 50-53gr tuỳ thời vụ.
- Nhiễm nhẹ bệnh vàng lá, nhiễm trung bình bệnh đốm lá.
- Năng suất: Hè thu và Thu đông 1,5 -2 tấn/ha, Năng xuất tiềm năng 2,5 tấn/ha.

 

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Đất trồng:
- Giống đậu xanh HL89-E3 trồng thích hợp trên đất đỏ, đất xám thoát nước.
- Đất phải tơi xốp, thoát nước, không nhiễm phèn mặn.

Gieo trồng:
-Vụ đông xuân và xuân hè: 40-50cm x 2cây/hốc (20-25 kg/ha)
-Vẹ hè thu và thu đông: 50-60cm x 15cm x 2 cây/hốc (12-15 kg/ha)

Lượng phân bón/ha:
- Phân chuồng hoai 5-10 tấn
- Urê: 80-100kg 
- Lân:300-350kg
- Kali: 80-100kg
- Bón lót toàn bộ phân chuồng và lân truốc khi gieo hạt, Bón thúc Urê và Kali chia đều 2 lần: Sau khi mọc 7-10 ngày và sau khi mọc 15-20 ngày (Kết hợp làm cỏ và vun gốc)

Phòng trừ sâu bệnh:
Rải Furadan hoặc Vibasu trước khi gieo hạt để phòng trừ sâu đục thân và các loại côn trùng chích truyền virus. Nhổ bỏ nhũng cây bị bệnh khảm vàng tránh lây lan. Phung tuốc sâu tối thiểu 2 lần trước khi trổ bông phòng trừ sâu ăn lá đục quả

Các tin liên quan

Giống đậu xanh V94-208
Giống đậu xanh V94-208
Có thể canh tác 3 vụ/năm, thích nghi nhiều vùng sinh thái. Năng suất: 2,0-2,5 tấn/ha.