Quy trình gieo trồng giống lúa BĐR 27

SIÊU NĂNG SUẤT

1. Đặc Tính Giống:

- Thời gian sinh trưởng:
+ Miền Bắc: Vụ Mùa :95-100 ngày; Vụ Xuân: 120-125 ngày.
+ Duyên Hải Nam Trung Bộ: Hè Thu: 90-93 ngày; Đông Xuân: 100-105 ngày.
+ Tây Nguyên: Hè Thu: 95-100 ngày; Đông Xuân: 110-115 ngày.
+ Nam Bộ: Hè Thu: 85-90 ngày; Đông Xuân: 90-95 ngày
- Chiều cao cây 85-90cm
- Dạng hình: Thân to, cứng cây, lá dòng đứng.
- Kháng tốt rầy nâu, bệnh bạc lá, đạo ôn.
-Giống có khả năng thích nghĩ rộng: 
           + Chịu lạnh tốt
           + Chịu nóng tốt
           + Khả năng chịu phèn, mặn tốt.
- Chiều dài bông 23cm, đóng hạt dày.
- Tổng số hạt chắc/ bông từ 200-280 hạt
- Năng suất:
           + Vụ Đông Xuân: 12-13 tấn/ha
           + Vụ Hè Thu: 9-10 tấn/ha

2 Phân bón

  * Lượng phân bón chó 1ha:
500kg Hữu cơ vi sinh + 300 kg Super Lân 200kg Urê + 60kg KCL + 140KG npk (20-20-15)
*Thời điểm bón:
- bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, phân lân trước khi cày lần cuối.
- Bón thúc: 
+Lần 1:(Sauu khi xạ 8-10 ngày): 60kg Urê + 60kg  NPK (20-20-15)
+Lần 2:(Sau xạ 18-20 ngày): 80kg Urê + 80kg NPK (20-20-15)
+Lần 3:(Sau xạ 35-40 ngày): 60kg Urê + 60 kg KCL

Các tin liên quan

Bình luận