Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi.

Sứ mệnh – giá trị cốt lõi:

Sứ mệnh Nông Việt Phát: “Vì lôïi ích ngöôøi noâng daân

Giá trị cốt lõi:

*.   Tính chuyên nghiệp: thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả
*.   Tính liên kết: thống nhất, khả năng làm việc theo nhóm, phối hợp giữa các bộ phận trong công ty
*.   Tính hội nhập: toàn cầu hoá
*.   Tính trung thành: trung thành với lợi ích Công ty và Quốc gia
*.   Tính quyết liệt: tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty
*.   Yếu tố con người: tôn trọng, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người
*.   Tính truyền thống: phát huy truyền thống của “Những người đi tìm lửa”