Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi.

Tầm nhìn Nông Việt Phát: Cung ứng các loại giống cây và ổn định đầu ra cho bà con nông dân.
Sứ mệnh Nông Việt Phát: “Vì lợi ích người nông dân”

Giá trị cốt lõi:
*.   Tính chuyên nghiệp: Thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả
*.   Tính liên kết: Thống nhất, khả năng làm việc theo nhóm, phối hợp giữa các bộ phận trong công ty
*.   Tính hội nhập: Toàn cầu hoá
*.   Tính trung thành: Trung thành với lợi ích Công ty và Quốc gia
*.   Tính quyết liệt: Tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của công ty
*.   Yếu tố con người: Tôn trọng, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người
*.   Tính truyền thống: Phát huy truyền thống của “Những người đi tìm lửa”